Rejestracja +48 22 299 23 24

Skip to content

Rejestracja Telefoniczna +48 22 299 23 24

REGULAMIN REJESTRACJI ONLINE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REJESTRACJI ONLINE

Centrum Diagnostyki Kardiologicznej

§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem oraz Administratorem systemu rejestracji online i stroną sprawującą nadzór nad jego sprawnym funkcjonowaniem jest Multimedic S.J prowadzące Centrum Diagnostyki Kardiologicznej w Piasecznie.

2. Celem wdrożenia systemu rejestracji online jest umożliwienie Pacjentom dokonania rejestracji on-line na wybrane usługi medyczne świadczone przez Centrum Diagnostyki Kardiologicznej.

3. Niniejszy regulamin określa zasady umożliwiające dokonanie rezerwacji na planowe konsultacje specjalistyczne i inne usługi świadczone prze Centrum Diagnostyki Kardiologicznej, a także na odwołanie umówionej wcześniej wizyty poprzez System rejestracji online.

4. Rejestracji wizyty możliwa jest dopiero po akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.

5. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej cdkardio.pl, a na żądanie Użytkownika udostępniony jest również w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.

6. Zawiadomienia o każdorazowej zmianie treści regulaminu będą udostępniane użytkownikom na stronie internetowej cdkardio.pl  

§2 Ważne

Niżej wymienionym określeniom należy przypisać następujące znaczenie:

1.Administratorem Serwisu jest Multimedic S.J..

2. Usługa jest świadczona za pośrednictwem Portalu wyłącznie w celu umożliwienia Pacjentom rejestracji online na wybrane usługi medyczne.

3. Portal/Serwis – strona www prezentująca informacje o firmie oraz jej usługach oraz umożliwiająca skorzystanie z rejestracji online na wybrane usługi medyczne w Centrum Diagnostyki Kardiologicznej.

4. Użytkownik – osoba fizyczna (pacjent), która korzysta z Usługi poprzez Portal celu rejestracji online na wybrane usługi medyczne.

5. Pacjent – osoba fizyczna, która zmierza zarejestrować się na wybrane usługi medyczne za pośrednictwem Portalu i która z chwilą założenia Konta staje się Użytkownikiem Portalu.

§3 Rejestracja w Portalu

1. Warunkiem korzystania z Usług jest: – zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

2. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że:

– zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania

– wszelkie dane, które mają status danych osobowych, wprowadza do usługi w sposób świadomy i dobrowolny,

– wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją usługi rejestracji online przez Centrum Diagnostyki Kardiologicznej.

§4 Zasady korzystania z rejestracji online

1.Pacjent w celu skorzystania z rejestracji online musi posiadać urządzenie z dostępem do Internetu.

2. System rejestracji online udostępnia możliwość zarezerwowania wizyty w dowolnym czasie. Rejestracja online odbywa się 24h/dobę.

3. Pacjent w trakcie dokonywania rezerwacji terminu ma możliwość wybrania celu wizyty.

4. Po dokonaniu rezerwacji terminu wybranej usługi, rezerwacja jest automatycznie wprowadzana do harmonogram pracy Centrum Diagnostyki Kardiologicznej.

5. Centrum Diagnostyki Kardiologicznej w dniu poprzedzającym termin wizyty będzie kontaktowała się z Pacjentem telefonicznie w celu potwierdzenia zarezerwowanego terminu.

6. Przed umówioną wizytą pacjent zgłasza się przynajmniej 10 minut wcześniej do recepcji Centrum Diagnostyki Kardiologicznej przed planowanym czasem wizyty z dokumentem tożsamości celem potwierdzenia danych.

§5 Prawa i Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z usługi za pośrednictwem portalu wyłącznie w celu dokonania rejestracji online na wybrane usługi medyczne.

§6 Odpowiedzialność

1. Administrator obsługuje Portal oraz świadczy usługę dostępu do konta z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.

2. Administrator nie odpowiada za szkody i straty powstałe wskutek działania siły wyższej.

§7 Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownikowi może wszcząć postępowanie reklamacyjne w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi rejestracji online. Reklamację można złożyć w dowolnej formie w recepcji Centrum Diagnostyki Kardiologicznej.

2. Administrator zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jakiś sposób zamierza ją rozwiązać.

§8 Przechowywanie danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Multimedic S.J.. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług rejestracji rezerwacji online oraz udzielenia świadczeń opieki medycznej zgodnie z obowiązującym prawem. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe w innym celu jedynie za zgodą Użytkownika.

2. Użytkownik zobowiązuje się do podania własnych danych osobowych oraz prawidłowych danych kontaktowych.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie systemu Rejestracji Online należy zgłaszać do recepcji Centrum Diagnostyki Kardiologicznej lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 2992324

2. Centrum Diagnostyki Kardiologicznej zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania informacji powierzonych przez klienta w sposób zgodny z obowiązującym prawem i Polityką Prywatności http://cdkardio.pl/rodo